Skip to main content

QMS Automotive

Systémy Managementu kvality se zvláštními požadavky pro automobilový průmysl

Systémy managementu kvality slouží ve většině organizací na jedné straně jako nutnost z pohledu plnění požadavků zákazníků a na druhé straně jako prostředek pro vytváření procesního řízení jako základního rámce pro zefektivnění výroby a služeb. Požadavky na systémy managementu kvality v automobilovém průmyslu dle IATF16949 jdou ještě dál v důrazu na procesní řízení a hlavně na měření jednotlivých procesů, ale i výrobků.

Úplného QMS ve smyslu normy IATF16949 dosáhneme:

 • Dalším rozvojem zlepšování procesů
 • Prevencí chyb
 • Redukcí rozptylů a odchylek v dodavatelském řetězci

Výše uvedené také slouží ke zvýšení spolehlivosti a stability procesů jako přidaná hodnota organizace. S komplexně vybudovaným systémem certifikovaným podle IATF16949, dodavatelé splní základní očekávání výrobců automobilů, s cílem zajistit spokojenost zákazníků – a samozřejmě následně koncových uživatelů.

 • Chcete dosáhnout zefektivnění procesů a snížení nákladů při výrobě a dodávce Vašich produktů do automobilového průmyslu?
 • Chcete se ucházet o zakázky pro automobilový průmysl?
 • Chcete být procesně orientovaným partnerem Vašich zákazníků?

Versa Systems jako konzultační firma a systémový integrátor v oblasti podnikového poradenství Vám nabízí odbornou pomoc při zavádění systému řízení kvality se zvláštními požadavky pro automobilový průmysl - TSPaket. My Vám pomůžeme implementovat všechny specifické požadavky automobilového průmyslu do Vašeho stávajícího systému řízení kvality nebo pomůžeme vybudovat celý systém řízení kvality dle norem ISO 9001 a IATF16949 přesně na míru Vaší společnosti a v souladu s procesním řízením a požadavky jednotlivých výrobců automobilů.

Co je TSPaket?

TSPaket představuje implementaci systému řízení kvality se zvláštními požadavky pro automobilový průmysl založené na procesním základě při všech činnostech organizace. Takto implementovaný systém managementu kvality poskytuje výrobcům automobilů, zákazníkům, partnerům a třetím stranám důkaz o systémovém přístupu k podnikatelským činnostem organizace a kontinuálním zlepšování vybraných procesů dle mezinárodních standardů.
Realizace TSPaketu slouží jako výchozí podmínka pro případnou certifikaci systému řízení kvality v souladu s mezinárodní normou IATF16949 a požadavky automobilového průmyslu. Naše konzultační služby vycházejí z kvalitního projektového řízení a důkladných znalostí procesního řízení QMS a požadavků výrobců automobilů, ale zároveň zohledňují podmínky zákazníka. Implementaci řídíme vždy na základě projektu, který má několik základních milníků. Nezbytným startovacím bodem každého implementačního projektu QMS/TS je tzv. situační analýza dle ISO 16949 (příp. jiného standardu kvality). Cílem situační analýzy je vyhodnocení stavu QMS/TS v organizaci, včetně stavu procesního řízení dle požadavků normy IATF16949. Dle výsledku analýzy Vám navrhneme harmonogram prací, které je třeba udělat ke zdárné implementaci všech procesů dle normy IATF16949 a následné certifikaci. Součástí implementace je i návrh metrik a KPI specifických pro Vaši organizaci. Při implementaci navrhujeme optimální model procesů, včetně případné integrace s již stávajícími systémy (např. QMS, EMS apod.) a informačními systémy, zpracování potřebné dokumentace, pomoc při vlastním zavádění QMS/TS do praxe a nastavení základního rámce pro měření a analýzu jednotlivých procesů dle požadavků automobilového průmyslu, včetně statistických procesů.

Co nabízí TSPaket?

 • Implementaci systému řízení kvality (QMS) založeném na procesním základě dle požadavků IATF16949, která se skládá z následujících základních etap:
  • analýza současného stavu systému řízení kvality v organizaci, stanovení rozsahu, strategie a stanovení požadavků organizace
  • vytvoření nezbytné dokumentace dle požadavků normy a organizace
  • pomoc při implementaci jednotlivých procesů QMS do praxe organizace
  • pomoc při provedení interních auditů a stanovení míry plnění požadavků IATF16949 po implementaci všech předepsaných procesů QMS
  • pomoc při přípravě k certifikačnímu auditu a v průběhu auditu
 • Nastavení základního rámce procesů (mapy procesů)dle požadavků IATF16949, především pak:
  • systému procesního řízení QMS
  • vypracování strategie a cílů QMS
  • procesu měření a monitorování cílů a metrik procesů
 • pomoc při implementaci procesů řízení na základě „Best practices" a norem řady IATF16949
 • pomoc při stanovení metrik a cílů jednotlivých procesů QMS dle metodiky CMM, BSC aj.
 • garanci pevné ceny za dodané řešení
 • individuální přístup konzultantů, naši konzultanti mají více jak 15-leté zkušenosti s implementací managementu kvality
 • minimální zatěžování zaměstnanců organizace
 • provedení základního školení zaměstnanců

Časová náročnost a cena

 • Celková časová náročnost uvedených činností je závislá na podpoře a spolupráci ze strany zákazníka (zpřístupnění pracovišť, průběh činností dle schváleného harmonogramu, atd.)
 • Obvykle lze dosáhnout implementace systému řízení kvality pro automobilový průmysl za 8 - 12 měsíců s ohledem na složitost procesů a velikost organizace a implementaci QMS dle IATF16949.
 • Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi připravíme, kontaktujte nás !

Přínosy TSPaketu

 • TSPaket pomáhá neustále zlepšovat kvalitu výrobků a spokojenost zákazníka (výrobce automobilů). Neustálé zlepšování je zabudováno do plánování kvality a procesům TQM (Total Quality Management).
 • Implementací QMS/TS splníte jednu z nutných podmínek k uznání jako dodavatele pro automobilový průmysl
 • Snadněji se Vám budou nastavovat cíle, metriky a KPI pro měření jednotlivých procesů.
 • Srozumitelnější chápání požadavků výrobců automobilů a IATF.
 • Pružnější a rychlejší přizpůsobení kvalitativním požadavkům zákazníků.
 • TSPaket Vás dovede přes implementaci systému managementu kvality k certifikaci pro automobilový průmysl
 • Certifikát dokládá to, že organizace má řízené, kontrolované a certifikované procesy managementu kvality odpovídající mezinárodním automobilovým standardům a požadavkům automobilového průmyslu .
 • Certifikátem získáte důkaz pro Vaše zákazníky a zainteresované strany, že Váš QMS je auditován nezávislou, třetí stranou, která Váš systém pravidelně prověřuje.

QMS/TS - pro koho je vhodný?

 • QMS/TS se hodí pro všechny organizace, které mají výrobu nebo dodávají komponenty a služby pro automobilový průmysl.
 • Základním cílem QMS/TS je poskytování důkazu o tom, že systém řízení kvality je postaven tak, že garantuje dodávky produktů v definované kvalitě pro automobilový průmysl.

QMS/TS - z čeho vychází?

 • QMS/TS - systém managementu kvality dle IATF16949 je procesně orientovaná platforma pro procesní řízení podnikatelských činností a měření jejich výkonnosti na základě definovaných metrik a cílů pro automobilový průmysl
 • QMS/TS vychází z ISO 9001 a zahrnuje dodatečné požadavky pro automobilový průmysl, dále zahrnuje požadavky jednotlivých výrobců automobilů a požadavky IATF (International Automotive Task Force).
 • Pro úspěšnou implementaci a efektivní provozování QMS/TS však jen prosté splnění požadavků norem a požadavků nestačí. Systém je nutno zavést i na operativní úrovni a implementovat všechny požadavky procesního řízení v podmínkách organizace.

QMS/TS - Řízení systému kvality dle IATF16949

 • Norma IATF16949 je světově uznávaným standardem, který specifikuje požadavky na systém řízení kvality v automobilovém průmyslu.
 • Norma IATF16949 definuje požadavky, které jsou nad rámec požadavků normy ISO 9001
 • Norma IATF16949 si klade za cíl podporovat kvalitu podnikových procesů tak, aby zajistil odpovídající požadavky automobilového průmyslu.
 • Norma IATF16949 identifikuje požadavky na řízení dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu a definuje také požadavky na tvorbu havarijních plánů.
 • Norma IATF16949 specifikuje, že certifikovány mohou být společnosti, které mají zaveden QMS min. 12 měsíců.
 • Vedení organizace bez výroby NEMŮŽE být certifikováno, ale může být zahrnuto do certifikačního procesu.

Pro nás vždy platí, že:

 • implementovaný systém nesmí být překážkou v hlavní podnikatelské činnosti podniku
 • minimum byrokracie a maximum užitku pro podnik i pro zákazníka
 • jasným a přesně definovaným systémem splnit požadavky normy IATF16949 v co nejkratším čase
 • garantujeme nejen dodržení dohodnutého termínu certifikačního auditu, ale i získání certifikátu!