Skip to main content

EMS

Systém ochrany životního prostředí - ISO 14001

Implementace systému managementu ochrany životního prostředí dle ISO14001 (EMS)

Ochrana životního prostředí slouží ve většině organizací na jedné straně jako nutnost z pohledu plnění požadavků legislativy a na druhé straně jako prostředek pro vytváření takových procesů výroby a služeb, které co nejméně zatěžují životní prostředí. Organizace si stále více uvědomují, jak důležitá je ochrana životního prostředí v souvislostí s jejich společenskou odpovědností vůči městu nebo obci, v kterém působí a na druhé straně pociťují stále větší tlak od zainteresovaných stran na snižování environmentální zátěže. Ochrana životního prostředí při výrobě a poskytování služeb se musí řídit tak, aby toto fungovalo jako systém dle nějakého mezinárodního standardu.

 • Chcete dosáhnout snížení environmentálních dopadů při výrobě Vašich produktů?
 • Chcete být konkurenceschopní při poskytování služeb a současně optimalizovat náklady na ochranu životního prostředí?
 • Chcete být environmentálně orientovaným partnerem Vašich zákazníků ?

Versa Systems jako konzultační firma a systémový integrátor v oblasti podnikového poradenství Vám nabízí odbornou pomoc při zavádění systému řízení ochrany životního prostředí - EMSPaket. My Vám pomůžeme postavit EMS přesně na míru Vaší společnosti na základě mezinárodně uznávaných norem (ISO 14001, EMAS) a v souladu s platnou legislativou pro ochranu životního prostředí.

Co je EMSPaket?

EMSPaket představuje implementaci systému řízení ochrany životního prostředí při všech činnostech organizace. Takto implementovaný systém managementu ochrany životního prostředí poskytuje zákazníkům, partnerům a třetím stranám důkaz o společenské odpovědnosti k ochraně životního prostředí a kontinuálním snižování environmentálních aspektů vznikajících při Vašem podnikání dle mezinárodních standardů.

Realizace EMSPaketu slouží jako výchozí podmínka pro případnou certifikaci systému řízení ochrany životního prostředí v souladu s mezinárodní normou ISO 14001 a legislativními předpisy. Naše konzultační služby vycházejí z kvalitního procesního řízení EMS, ale zároveň zohledňují podmínky zákazníka. Implementaci řídíme vždy na základě projektu, který má několik základních milníků. Nezbytným startovacím bodem každého implementačního projektu EMS je tzv. situační analýza dle ISO 14001 (příp. jiného standardu, EMAS apod.). Cílem situační analýzy je vyhodnocení stavu EMS v organizaci, včetně stavu procesního řízení dle požadavků normy ISO 14001. Dle výsledku analýzy Vám navrhneme harmonogram prací, které je třeba udělat ke zdárné implementaci všech procesů dle normy ISO14001 a následné certifikaci. Součástí implementace je i návrh řízení legislativních předpisů specifických pro Vaši organizaci. Při implementaci navrhujeme optimální model EMS, včetně případné integrace s již stávajícími systémy (např. QMS apod.), zpracování potřebné dokumentace, pomoc při vlastním zavádění EMS do praxe a nastavení základního rámce pro měření a analýzu jednotlivých procesů dle modelu CMM.

Co nabízí EMSPaket?

 • Implementaci systému řízení ochrany životního prostředí na kvalitativně vyšší úrovni dle požadavků ISO 14001, která se skládá z následujících základních etap:
  • analýza současného stavu systému řízení environmentu, stanovení rozsahu, strategie a stanovení požadavků organizace
  • vytvoření nezbytné dokumentace dle požadavků normy a organizace
  • pomoc při implementaci jednotlivých procesů EMS do praxe organizace
  • pomoc při provedení interních auditů a stanovení míry plnění požadavků ISO14001 po implementaci všech předepsaných procesů EMS
  • pomoc při přípravě k certifikačnímu auditu a v průběhu auditu
 • Nastavení základního rámce procesů dle požadavků ISO 14001, příp. EMAS, především pak:
  • systému procesního řízení EMS
  • vypracování strategie a cílů EMS
  • procesu řízení environmentálních aspektů
  • procesu havarijního plánování a reakce, včetně pomoci při tvorbě havarijních plánů pro environmentální hrozby
 • pomoc při implementaci postupů EMS na základě „Best practices" a norem řady ISO 1400x
 • pomoc při stanovení metrik a cílů jednotlivých procesů EMS dle metodiky CMM
 • garanci pevné ceny za dodané řešení
 • individuální přístup konzultantů, naši konzultanti mají více jak 15-leté zkušenosti s implementací managementu ochrany životního prostředí
 • minimální zatěžování zaměstnanců organizace
 • provedení základního školení zaměstnanců

Časová náročnost a cena

 • Celková časová náročnost uvedených činností je závislá na podpoře a spolupráci ze strany zákazníka (zpřístupnění pracovišť, průběh činností dle schváleného harmonogramu, atd....)
 • Obvykle lze dosáhnout implementace systému řízení životního prostředí za 3 – 10 měsíců s ohledem na složitost procesů a velikost organizace.
 • Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi připravíme, kontaktujte nás !

Přínosy EMSPaketu

 • Certifikát dokládá to, že organizace má řízené, kontrolované a certifikované procesy managementu ochrany životního prostředí odpovídající mezinárodním standardům a „Best practices" .
 • Certifikátem získáte důkaz pro Vaše zákazníky a zainteresované strany, že Váš EMS je auditován nezávislou, třetí stranou, která Váš systém pravidelně prověřuje.
 • Implementací EMS lépe pochopíte jednotlivé aspekty, které vznikají při Vašich činnostech a ohrožují životní prostředí a vazby mezi nimi.
 • Snadněji se Vám budou nastavovat cíle pro snižování environmentálních zátěží z jednotlivých procesů.
 • Srozumitelnější chápání požadavků environmentální legislativy.
 • Pružnější a rychlejší přizpůsobení environmentálním požadavkům zákazníků.
 • Zefektivnění činností při poskytování informací o environmentálním profilu Vaší organizace.

EMS – pro koho je vhodný?

 • EMS se hodí pro všechny organizace, které mají výrobu nebo poskytují služby ovlivňující životní prostředí v rámci svých podnikatelských procesů.
 • Základním cílem EMS je poskytování důkazu o tom, že systém řízení životního prostředí směřuje k co nejmenšímu zatěžování přírody naší vlastní produkcí nebo službami.

EMS – z čeho vychází?

 • EMS - management environmentálního systému dle ISO 14001 je procesně orientovaná platforma pro management ochrany životního prostředí při podnikaní organizací, která byla standardizována dvěma komplementárními normami ISO 14001 a ISO 14002. Tyto normy definují základní požadavky a dávají také základní návod, pro implementaci systému EMS.
 • Pro úspěšnou implementaci a efektivní provozování EMS však jen prosté splnění požadavků norem nestačí. Systém je nutno zavést i na operativní úrovni a implementovat všechny požadavky platné legislativy vztahující se na ochranu životního prostředí v podmínkách organizace.

EMS - Řízení enviromentálního systému dle ISO 14001

 • Normy ČSN EN ISO 1400x jsou světově uznávaným standardem, který specifikuje požadavky na enviromentální systém řízení v organizacích všech typů.
 • Normy ČSN EN ISO 1400x si kladou za cíl podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami.
 • Normy ČSN EN ISO 1400x poskytují mechanismy, které napomáhají vytvářet strategii a konkurenceschopnost podniku.
 • Normy ČSN EN ISO 1400x sdílí společné zásady systému řízení podniku s normou ISO 9001. Je však nutné mít na paměti různá hlediska a různé cíle obou systémů. Systémy řízení jakosti se soustřeďují především na procesy zabývající se uspokojováním potřeb zákazníků, kdežto systémy enviromentálního managementu se orientují na potřeby širokého okruhu zainteresovaných stran a na společenské potřeby ochrany životního prostředí.

Pro nás vždy platí, že:

 • implementovaný systém nesmí být překážkou v hlavní podnikatelské činnosti podniku
 • minimum byrokracie a maximum užitku pro podnik i pro zákazníka
 • jasným a přesně definovaným systémem splnit požadavky normy ISO 14001 v co nejkratším čase
 • garantujeme nejen dodržení dohodnutého termínu certifikačního auditu, ale i získání certifikátu!