Skip to main content

OHSAS | BOZP

Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci - ISO 45001

Poradenství při zavádění systémů řízení BOZP a příprava k certifikaci dle ISO 45001.

Každý člověk ve svém zaměstnání vykonává činnosti, nebo je jejich pasivním účastníkem, při kterých je vystaven nebezpečí, či riziku. Nejvíce si tuto okolnost každý z nás uvědomuje asi jen v silniční dopravě. V pracovním procesu se už pracovním rizikům nevěnuje tak velká pozornost a to do té doby, než se stane nějaká mimořádná událost, jako je např. pracovní úraz.

Bezpečnost a ochrana zdraví v pracovním procesu je, ve většině organizací, základní povinností z pohledu plnění požadavků legislativy. Organizace si mnohdy neuvědomují, jak důležité je mít dobře nastavený a v souladu s legislativou, systém bezpečnosti a ochrany při práci. Čím více je organizace orientovaná na výrobu a používá při výrobě různě složitá výrobní zařízení nebo stavební, či dopravní mechanismy, tím je větší pravděpodobnost vzniku pracovních úrazů. Ochrana bezpečnosti a zdraví při výrobě a poskytování služeb se musí řídit tak, aby toto fungovalo jako systém minimálně v souladu s platnou legislativou a u společensky odpovědných organizací i jako procesně orientovaný systém dle nějakého mezinárodního standardu.

 • Chcete dosáhnout snížení dopadů rizik při výrobě Vašich produktů?
 • Chcete být konkurenceschopní při poskytování služeb a současně optimalizovat náklady na BOZP ?
 • Řešením je vybudovat systém BOZP na kvalitativně vyšší úrovni.

Versa Systems jako konzultační firma a systémový integrátor v oblasti podnikového poradenství Vám nabízí odbornou pomoc při zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OH&SPaket. My Vám pomůžeme postavit BOZP přesně na míru Vaší společnosti na základě platné legislativy a mezinárodně uznávaných norem (OH&S ISO 45001).

Co je OH&SPaket?

OH&SPaket představuje implementaci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při všech činnostech organizace. Takto implementovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytuje zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a třetím stranám důkaz o společenské odpovědnosti k ochraně zdraví a kontinuálním snižování pracovních rizik vznikajících při Vašem podnikání.
Realizace OH&SPaketu slouží jako výchozí podmínka pro případnou certifikaci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s mezinárodním standardem ISO 45001 a legislativními předpisy. Naše konzultační služby vycházejí z kvalitního procesního řízení OH&S, ale zároveň zohledňují podmínky organizace. Implementaci řídíme vždy na základě projektu, který má několik základních milníků. Nezbytným startovacím bodem každého implementačního projektu OH&S je tzv. situační analýza dle OH&S ISO 45001 (příp. jiného standardu, Bezpečný podnik apod.). Cílem situační analýzy je vyhodnocení stavu BOZP v organizaci, včetně stavu procesního řízení dle požadavků ISO 45001. Dle výsledku analýzy Vám navrhneme harmonogram prací, které je třeba udělat ke zdárné implementaci všech procesů dle standardu ISO 45001 a následné certifikaci. Součástí implementace je i návrh řízení legislativních předpisů specifických pro Vaši organizaci. Při implementaci navrhujeme optimální model řízení BOZP, včetně případné integrace s již stávajícími systémy (např. QMS, EMS apod.), zpracování potřebné dokumentace, pomoc při vlastním zavádění OH&S do praxe a nastavení základního rámce pro měření a analýzu jednotlivých procesů dle modelu CMM.

Co nabízí OH&SPaket?

 • Implementaci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na kvalitativně vyšší úrovni dle požadavků ISO 45001, která se skládá z následujících základních etap:
  • analýza současného stavu systému řízení BOZP, stanovení rozsahu, strategie a stanovení požadavků organizace
  • vytvoření nezbytné dokumentace dle požadavků normy a organizace
  • pomoc při implementaci jednotlivých procesů OH&S do praxe organizace
  • pomoc při provedení interních auditů a stanovení míry plnění požadavků ISO 45001 po implementaci všech předepsaných procesů OH&S
  • pomoc při přípravě k certifikačnímu auditu a v průběhu auditu
 • Nastavení základního rámce procesů dle požadavků ISO 45001, příp. Bezpečného podniku, především pak:
  • systému procesního řízení OH&S
  • vypracování strategie a cílů OH&S
  • procesu řízení rizik BOZP
  • procesu havarijního plánování a reakce, včetně pomoci při tvorbě havarijních plánů pro pracovní a výrobní hrozby
 • pomoc při implementaci postupů OH&S na základě „Best practices" a normy ISO 45001
 • pomoc při stanovení metrik a cílů jednotlivých procesů OH&S dle metodiky CMM
 • garanci pevné ceny za dodané řešení
 • individuální přístup konzultantů, naši konzultanti mají více jak 15-leté zkušenosti s implementací managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • minimální zatěžování zaměstnanců organizace
 • provedení základního školení zaměstnanců z principů BOZP

Časová náročnost a cena

 • Celková časová náročnost uvedených činností je závislá na podpoře a součinnosti ze strany zákazníka (zpřístupnění pracovišť, dodržování průběhu činností dle schváleného harmonogramu, atd.)
 • Obvykle lze dosáhnout implementace systému řízení BOZP za 3 – 10 měsíců s ohledem na složitost procesů a velikost organizace.
 • Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi připravíme, kontaktujte nás !

Přínosy OH&SPaketu

 • Certifikát dokládá to, že organizace má řízené, kontrolované a certifikované procesy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídající mezinárodním standardům a „Best practices" .
 • Certifikátem získáte důkaz pro Vaše zákazníky a zainteresované strany, že Váš systém BOZP je auditován nezávislou, třetí stranou, která Váš systém pravidelně prověřuje.
 • Implementací BOZP lépe pochopíte jednotlivá pracovní rizika, která vznikají při Vašich činnostech a ohrožují bezpečnost a zdraví Vašich zaměstnanců.
 • Snadněji se Vám budou nastavovat cíle pro snižování pracovních zátěží a rizik z jednotlivých procesů.
 • Srozumitelnější chápání požadavků legislativy v oblasti BOZP.
 • Pružnější a rychlejší přizpůsobení požadavkům BOZP Vašich zákazníků.
 • Zefektivnění činností při poskytování informací o BOZP Vaší organizace.

BOZP (OH&S) – pro koho je vhodný?

 • BOZP se hodí pro všechny organizace, které mají výrobu nebo poskytují služby v pracovně – rizikových činnostech v rámci svých podnikatelských procesů.
 • Základním cílem OH&S je poskytování důkazu o tom, že systém řízení BOZP směřuje k co nejmenším pracovním rizikům pro Vaše zaměstnance.

OH&S – z čeho vychází?

 • OH&S - systém managementu bezpečnosti a ochrany při práci dle ISO 45001 je procesně orientovaná platforma při podnikaní organizací, která byla standardizována dvěma komplementárními standardy ISO 45001. Tyto standardy definují základní požadavky a dávají také základní návod, pro implementaci systému BOZP.
 • Pro úspěšnou implementaci a efektivní provozování systému řízení BOZP však jen prosté splnění požadavků norem nestačí. Systém je nutno zavést i na operativní úrovni a implementovat všechny požadavky platné legislativy vztahující se na bezpečnost a ochranu zdraví v podmínkách organizace.

OH&S - Řízení systému BOZP dle ISO 45001

 • Norma ISO 45001 stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti.
 • Norma ISO 45001 je návodem pro vybudování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky organizace a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky pro BOZP.

Normy ČSN OH&S 1800x sdílí společné zásady systému řízení organizací s normou ISO 9001. Je však nutné mít na paměti různá hlediska a různé cíle obou systémů. Systémy řízení kvality se soustřeďují především na procesy zabývající se uspokojováním potřeb zákazníků, kdežto systémy managementu BOZP se orientují na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Pro nás vždy platí, že:

 • implementovaný systém nesmí být překážkou v hlavní podnikatelské činnosti podniku
 • minimum byrokracie a maximum užitku pro podnik i pro zákazníka
 • jasným a přesně definovaným systémem splnit požadavky normy ISO 45001 v co nejkratším čase
 • garantujeme nejen dodržení dohodnutého termínu certifikačního auditu, ale i získání certifikátu!