Skip to main content

QMS

Systém managementu kvality - ISO 9001

Systémy managementu kvality slouží ve většině organizací na jedné straně jako nutnost z pohledu plnění požadavků zákazníků a na druhé straně jako prostředek pro vytváření procesního řízení jako základního rámce pro zefektivnění výroby a služeb.

Organizace si stále více uvědomují, že procesní řízení a kvalitní měření výkonnostních ukazatelů je nezbytné pro udržení kroku s konkurencí a také jako důležitý prvek pro porovnávání se s obdobnými subjekty na základě benchmarkingu. Systém managementu kvality a procesní řízení při výrobě a poskytování služeb se musí nastavit tak, aby toto fungovalo jako systém dle nějakého mezinárodního standardu.

 • Chcete dosáhnout zefektivnění procesů a snížení nákladů při výrobě a dodávce Vašich produktů?
 • Chcete být konkurenceschopní při poskytování služeb a současně optimalizovat náklady svých podnikatelských aktivit?
 • Chcete být procesně orientovaným partnerem Vašich zákazníků?

Versa Systems jako konzultační firma a systémový integrátor v oblasti podnikového poradenství Vám nabízí odbornou pomoc při zavádění systému řízení kvality - QMSPaket. My Vám pomůžeme postavit QMS přesně na míru Vaší společnosti na základě mezinárodně uznávaných norem (ISO 9001, ISO 9004) a v souladu s procesním řízení a nejlepší praxi ve Vašem odvětví.

Co je QMSPaket?

QMSPaket představuje implementaci systému řízení kvality založené na procesním základě při všech činnostech organizace. Takto implementovaný systém managementu kvality poskytuje zákazníkům, partnerům a třetím stranám důkaz o systémovém přístupu k podnikatelským činnostem organizace a kontinuálním zlepšování vybraných procesů dle mezinárodních standardů. Realizace QMSPaketu slouží jako výchozí podmínka pro případnou certifikaci systému řízení kvality v souladu s mezinárodní normou ISO 9001 a legislativními předpisy. Naše konzultační služby vycházejí z kvalitního projektového řízení a důkladných znalostí procesního řízení QMS, ale zároveň zohledňují podmínky zákazníka. Implementaci řídíme vždy na základě projektu, který má několik základních milníků. Nezbytným startovacím bodem každého implementačního projektu QMS je tzv. situační analýza dle ISO 9001 (příp. jiného standardu kvality).

Cílem situační analýzy je vyhodnocení stavu QMS v organizaci, včetně stavu procesního řízení dle požadavků normy ISO 9001. Dle výsledku analýzy Vám navrhneme harmonogram prací, které je třeba udělat ke zdárné implementaci všech procesů dle normy ISO 9001 a následné certifikaci. Součástí implementace je i návrh metrik a KPI specifických pro Vaši organizaci. Při implementaci navrhujeme optimální model procesů, včetně případné integrace s již stávajícími systémy (např. EMS apod.) a informačními systémy, zpracování potřebné dokumentace, pomoc při vlastním zavádění QMS do praxe a nastavení základního rámce pro měření a analýzu jednotlivých procesů dle modelu CMM, BCS apod.

Co nabízí QMSPaket?

 • Implementaci systému řízení kvality (QMS) založeném na procesním základě dle požadavků ISO 9001, která se skládá z následujících základních etap:
  • analýza současného stavu systému řízení kvality v organizaci, stanovení rozsahu, strategie a stanovení požadavků organizace
  • vytvoření nezbytné dokumentace dle požadavků normy a organizace
  • pomoc při implementaci jednotlivých procesů QMS do praxe organizace
  • pomoc při provedení interních auditů a stanovení míry plnění požadavků ISO 9001 po implementaci všech předepsaných procesů QMS
  • pomoc při přípravě k certifikačnímu auditu a v průběhu auditu
 • Nastavení základního rámce procesů (mapy procesů) dle požadavků ISO 9001, především pak:
  • systému procesního řízení QMS
  • vypracování strategie a cílů QMS
  • procesu měření a monitorování cílů a metrik procesů
 • pomoc při implementaci procesů řízení na základě „Best practices" a norem řady ISO 900x
 • pomoc při stanovení metrik a cílů jednotlivých procesů QMS dle metodiky CMM, BSC aj.
 • garanci pevné ceny za dodané řešení
 • individuální přístup konzultantů, naši konzultanti mají více jak 15-leté zkušenosti s implementací managementu kvality
 • minimální zatěžování zaměstnanců organizace
 • provedení základního školení zaměstnanců

Časová náročnost a cena

 • Celková časová náročnost uvedených činností je závislá na podpoře a spolupráci ze strany zákazníka (zpřístupnění pracovišť, průběh činností dle schváleného harmonogramu, atd.)
 • Obvykle lze dosáhnout implementace systému řízení kvality za 3 - 10 měsíců s ohledem na složitost procesů a velikost organizace.
 • Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi připravíme, kontaktujte nás !

Přínosy QMSPaketu

 • QMSPaket Vám zefektivní Vaše procesy a tam, kde ještě uplatňujete funkční řízení, Vám pomůže přejít na procesní řízení
 • Implementací QMS lépe pochopíte jednotlivé procesy a vazby mezi nimi.
 • Snadněji se Vám budou nastavovat cíle, metriky a KPI pro měření jednotlivých procesů.
 • Srozumitelnější chápání požadavků legislativy.
 • Pružnější a rychlejší přizpůsobení kvalitativním požadavkům zákazníků.
 • QMSPaket Vás dovede přes implementaci systému managementu kvality k certifikaci
 • Certifikát dokládá to, že organizace má řízené, kontrolované a certifikované procesy managementu kvality odpovídající mezinárodním standardům a „Best practices" .
 • Certifikátem získáte důkaz pro Vaše zákazníky a zainteresované strany, že Váš QMS je auditován nezávislou, třetí stranou, která Váš systém pravidelně prověřuje.

QMS - pro koho je vhodný?

 • QMS se hodí pro všechny organizace, které mají výrobu nebo poskytují služby a chtějí svůj dosavadní systém řízení dostat na kvalitativně vyšší úroveň v rámci svých podnikatelských procesů.
 • Základním cílem QMS je poskytování důkazu o tom, že systém řízení kvality je postaven tak, že garantuje dodávky produktů v definované kvalitě.

QMS - z čeho vychází?

 • QMS - systém managementu kvality dle ISO 9001 je procesně orientovaná platforma pro procesní řízení podnikatelských činností a měření jejich výkonnosti na základě definovaných metrik a cílů.
 • QMS byl standardizován dvěma komplementárními normami ISO 9001 a ISO 9004. Tyto normy definují základní požadavky a dávají také základní návod pro implementaci a další zlepšování QMS.
 • Pro úspěšnou implementaci a efektivní provozování QMS však jen prosté splnění požadavků norem nestačí. Systém je nutno zavést i na operativní úrovni a implementovat všechny požadavky procesního řízení v podmínkách organizace.

QMS - Řízení systému kvality dle ISO 9001

 • Normy ISO 900x jsou světově uznávaným standardem, který specifikuje požadavky na systém řízení kvality v organizacích všech typů.
 • Normy ISO 900x si kladou za cíl podporovat kvalitu podnikových procesů.
 • Normy ISO 900x poskytují mechanismy, které napomáhají vytvářet strategii a konkurenceschopnost podniku.
 • Normy ISO 900x popisují zásady systému řízení organizace v souladu s procesním řízením, neustálým zlepšováním, uspokojováním požadavků zákazníků a PDCA (Demingovým) cyklem.
 • Systémy řízení kvality se soustřeďují především na procesy zabývající se uspokojováním potřeb zákazníků

Pro nás vždy platí, že:

 • implementovaný systém nesmí být překážkou v hlavní podnikatelské činnosti podniku
 • minimum byrokracie a maximum užitku pro podnik i pro zákazníka
 • jasným a přesně definovaným systémem splnit požadavky normy ISO 9001 v co nejkratším čase
 • garantujeme nejen dodržení dohodnutého termínu certifikačního auditu, ale i získání certifikátu!