Skip to main content

BMP

Management podnikových procesů

Organizace si stále více uvědomují, jak důležité je řízení podnikových procesů a zapojení lidí do procesního řízení. Business Process Management (BPM) zavádí novou dimenzi do podnikání. BPM dramaticky snižuje náklady napříč organizací a zefektivňuje jejich fungování, přičemž téměř okamžitě zvyšuje profitabilitu.

Podnikové a obchodní procesy již dávno nejsou pouze izolované systémy řízení jednotlivých oblastí v organizacích, které se snažíme více, či méně úspěšně integrovat v jeden celek a o jejich fungování mnohdy zaměstnanci organizace ani nevědí a proto je také nedostatečně využívají. Integrované systémy řízení je nutno posunout na kvalitativně vyšší úroveň integrace s velkým důrazem na procesní řízení a dostat je do povědomí většiny pracovníků organizace, partnerů a třetích stran.

Pro úspěšné a co nejefektivnější fungování organizací je zapotřebí rychle tvořit, měnit a rozvíjet procesně orientované aplikace, které pružně reagují na změny podnikatelského prostředí, ekonomické situace a právního rámce.

 • Chcete dosáhnout snížení nákladů při výrobě a dodávkách Vašich produktů?
 • Chcete být konkurenceschopní při prodeji výrobků a poskytování služeb a současně optimalizovat režijní náklady a náklady podpůrné činnosti?
 • Chcete dosáhnout většího zapojení svých zaměstnanců a zlepšení komunikace mezi jednotlivými útvary?

Versa Systems jako konzultační firma a systémový integrátor v oblasti podnikového poradenství Vám nabízí odbornou pomoc při implementaci a re-engineeringu firemních procesů, na základě principů BPM a "Best practices". My Vám pomůžeme postavit BPM přesně na míru Vaší společnosti na základě mezinárodně uznávaných postupů a standardů a v souladu s platnou legislativou pro Vaše podnikatelské prostředí. Pomůžeme Vám zlepšit výkonnost a efektivnost vaší organizace. Pomůžeme zlepšit využívání Vašich informačních systémů, nastavit model pravomocí a odpovědností, příp. motivační systém. Náš přístup se zaměřuje na využívání „Best practices" v oblasti řízení organizace (lidé, procesy, nástroje, informace, rizika, projekty) s cílem propojit jednotlivé oblasti v jeden, efektivně fungující celek.

Co je BPMPaket?

BPMPaket představuje implementaci systému řízení podnikových procesů, tj. přechod od funkčního řízení na procesně orientované řízení podporované odpovídajícími IT/IS nástroji, které lépe definuje podíl jednotlivých útvarů a jednotlivců v rámci dané zakázky nebo projektu a tím více motivuje jednotlivé pracovníky k dosažení vytčeného cíle.

Realizace BPMPaketu slouží jako výchozí podmínka pro další zefektivňování realizačních procesů, zeštíhlování administrativy a podpůrných procesů a účinnější využití stávajících informačních systémů. Implementaci řídíme vždy na základě projektu, který má několik základních milníků. Nezbytným startovacím bodem každého projektu v oblasti managementu podnikatelských procesů je tzv. situační analýza. Cílem situační analýzy je vyhodnocení stavu BPM v hranicích definovaných zákazníkem (audit procesů, audit personálu, audit informačního systému atd.) dle kritérií CMM, případně CobITu atd. Na základě výsledků analýzy Vám navrhneme harmonogram prací a změn, které je třeba udělat k zvýšení efektivity Vašich procesů. Součástí implementace je i návrh řízení a optimalizace informačních systémů a vytěžování dat o jednotlivých procesech, abyste měli mnohem větší přehled o Vašich procesech na základě vyhodnocování objektivních a přehledných informací.

Co nabízí BPMPaket?

 • Implementaci systému řízení podnikových procesů na kvalitativně vyšší úrovni, která se skládá z následujících základních etap:
  • analýza současného stavu podnikatelských procesů stanovení rozsahu, strategie a stanovení požadavků organizace
  • zmapování procesů, vytvoření přehledné mapy procesů
  • návrh a výběr vhodné metodiky procesního řízení
  • formulace a definice pravidel a návrh workflow operací a činností
  • návrh řešení kritických bodů a stanovení cílů pro zvyšování efektivity procesů
  • návrh a tvorba jednotlivých workflow
  • návrh konfigurace IT infrastruktury pro automatizaci procesů. Tento návrh využívá v maximální míře stávající infrastruktury
 • Implementace navržených a optimalizovaných procesů:
  • pomoc při implementaci jednotlivých procesů do praxe organizace
  • realizace změn procesů (konfigurace, programování, nasazení a užívání aplikace
  • nastavení a zavedení jednotlivých ukazatelů a metrik procesů
  • nastavení vhodných šablon a formulářů zpráv pro sběr a vyhodnocování údajů o procesech
 • Měření a optimalizace:
  • zavedení systému monitorováni, měření a vyhodnocování procesů a měření jejich výkonnosti (BSC, CobIT, CMM, atd.)
  • pomoc při zahájení vyhodnocování procesů na základě definovaných metrik
 • garanci pevné ceny za dodané řešení
 • individuální přístup konzultantů, naši konzultanti mají více jak 15-leté zkušenosti s implementací a re-engineeringem procesů a managementem procesů
 • minimální zatěžování zaměstnanců organizace
 • provedení základního školení zaměstnanců

Časová náročnost a cena

 • Celková časová náročnost uvedených činností je závislá na podpoře a spolupráci ze strany zákazníka (zpřístupnění pracovišť, průběh činností dle schváleného harmonogramu, atd.)
 • Obvykle lze dosáhnout implementace systému řízení procesů za 3 – 12 měsíců s ohledem na složitost procesů, rozsahu implementace podpůrné IT/IS infrastruktury a velikosti organizace.
 • Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi připravíme, kontaktujte nás !

Přínosy BPMPaketu

 • Snížení nákladů – implementací BPM lze snížit nároky na využití pracovních kapacit a ty alokovat na jiné potřebné aktivity; důležitým aspektem je velmi rychlá návratnost prostředků
 • Organizace má řízené, kontrolované a optimalizované procesy odpovídající mezinárodním standardům a „Best practices"
 • Zvýšení efektivity - prokazatelné snížení nákladů na podpůrné procesy a vedlejší činnosti, včetně nákladů na IT infrastrukturu
 • Průběžná (prediktivní) kontrola a korekce procesů – díky „přívětivému" reportingu a monitoringu.
 • Možnost snadné a rychlé úpravy procesů pomocí workflow.
 • Zjednodušení prováděných činností pro zákazníky i zaměstnance.
 • Pružnější a rychlejší přizpůsobení požadavkům zákazníků.

BPM – pro koho je vhodný?

 • BPM se hodí pro všechny organizace, které mají výrobu nebo poskytují služby v rámci svých podnikatelských procesů a potřebují zlepšit výkonnost a efektivnost organizace nebo podniku
 • BPM je nutný u organizací, které se chtějí nadále zlepšovat, tedy nalézt slabé stránky, zvýšit svoji výkonnost

BPM – z čeho vychází?

 • BPM - management podnikatelských procesů je procesně orientovaná platforma pro management podnikatelských procesů
 • BPM – dle metodologie Versa Systems vychází ze sady metodik, modelů a měřicích a analytických nástrojů, která napomáhá k zvyšování efektivity podnikatelských procesů v různých oblastech podnikání.